Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách periodické kontroly a revize je stanovena vyhláškou 250/2021 Sb. a prováděcím nařízením vlády č. 191/2022 Sb.  Zatímco kontroly plynových zařízení může (a musí) provádět sám provozovatel objektu anebo jím pověřená osoba, revize plynových zařízení je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik v oboru plyn.

 Revize a kontroly plynu – plynových zařízení

Zajištění pravidelného provádění provádění revizí a kontrol je zákonnou povinností všech provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací.

Revize plynuProvoz plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. 

Zemní plyn v případě úniku závadou v plynoinstalaci nebo plynových zařízeních se stává výbušnou látkou, která v případě vznícení obvykle způsobí škody značného rozsahu a v horším případě i smrt nebo zranění obyvatel. V žádném případě se tedy nedoporučuje zanedbávat povinnost provádění pravidelných revizí a prohlídek.

Co zahrnují revize, kontroly a servisní prohlídky plynových zařízení

Četnost provádění revizí a kontrol plynových zařízení a servisních prohlídek plynových spotřebičů v souladu s platnou Vyhláškou 85/1975 Sb. a prováděné povinné úkony reprezentuje následující tabulka :

Kontroly a revize plynových zařízení  Kontroly plynu Revize plynu Servisní prohlídka
 Kdy :   1x za 1 rok  1x za 3 roky 1x za 1 rok
 Kdo :   Provozovatel  Revizní technik Servisní technik
Co se provádí :
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynových spotřebičů.  X  X
 Kontrola umístění spotřebičů z hlediska větrání prostor  X
 Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor  X  X
 Celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu  X
 Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů  X  X
 Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)  X
 Vyčištění, seřízení a kontrola plyn. spotřebiče X

Charakteristika zemního plynu

 • Zemní plyn je fosilní palivo těžené z hlubin země a ze dna moří, dopravuje se mezinárodními plynovody
 • Bezbarvý
 • Bez zápachu – do zemního plynu se přidává aromatická látka (odorant) pro snadnou a včasnou detekci úniku plynu
 • Mez výbušnosti 5% – 15%

Domácí plynovod

Domácí plynovod je soustava zařízení a prvků sloužících k dopravě, spotřebě, uchování, regulaci a měření plynu. Začíná hlavním uzávěrem plynu, který se zpravidla nachází mimo vlastní objekt v jeho blízkosti. Domácí plynovod zahrnuje :

 • Plynové potrubí
 • Plynové ventily
 • Plynové regulátory
 • Plynoměry
 • Plynové spotřebiče
 • Popisy funkčních prvků, nápisy a funkční značky vztahující se k plynovodu

Povinnosti osoby odpovědné za provoz domácího plynovodu

 • Vede a aktualizuje provozní dokumentaci plynovodu
 • Dbá na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis plynových zařízení
 • Umísťuje na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár, výbuch)
 • Zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů plynovodu
 • Odstraňuje zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • Kontroluje pravidelně odvod spalin od plynových spotřebičů, zajišťuje pravidelné čištění komínů a revize komínů
 • V případě nehod neprodleně informuje příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • Spolupracuje s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

 Revize plynu, kontroly plynu a servisní prohlídky plynových zařízení – legislativa a vysvětlení pojmů

Revize plynových zařízení

Revizní technik zemní plyn Revize plynu (revize plynových zařízení) musí být ze zákona prováděna před uvedením plynového zařízení do provozu (výchozí revize plynu) a následně periodicky nejméně 1x za 3 roky (provozní revize plynu) v souladu s vyhláškou 85/1978Sb. K provádění revize je oprávněn pouze kvalifikovaný pracovník – revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení. Výsledným produktem revize plynu je revizní zpráva vystavená revizním technikem, kterou má provozovatel plynovodu povinnost evidovat pro případnou kontrolu.

Kontroly plynových zařízení

 Kontroly plynu (kontroly plynových zařízení) jsou periodickou činností, zajišťovanou provozovatelem plynových zařízení (obvykle majitel objektu) a vykonávanou ve vyhláškou stanovených lhůtách 1x ročně provozovatelem písemně pověřeným odpovědným odborně způsobilým pracovníkem, který o provedených kontrolách plynu vede písemné záznamy pro účely inspekční kontroly. Kontroly plynových zařízení se nevykonávají v roce, v němž probíhá plánovaná provozní revize.

Servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů (plynové kotle, sporáky, trouby apod.) jsou periodickou činností, zahrnující obvykle vyčištění, seřízení a kontrolu plynových spotřebičů servisním technikem, který má platnou autorizaci k provádění servisu od výrobce plynového zařízení. V rámci servisní prohlídky jsou vyměněny i opotřebované díly plynového spotřebiče. Provozovatel plynového spotřebiče (domácnost, organizace) obdrží od servisního technika protokol o provedení servisní prohlídky, který jej opravňuje k bezpečnému používání plynového spotřebiče v následné sezóně.

Zajišťování revizí a kontrol v zákonem daných lhůtách (tedy včasné objednání revizí ) jsou povinností osoby odpovědné za provoz plynového zařízení, což je provozovatel objektu anebo jím písemně pověřená odpovědná osoba.

Předmětem revize plynu jsou zejména vizuální prohlídky částí plynoinstalace a plynových zařízení, kontrola úniků plynu pomocí speciálního detekčního přístroje, kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého jako produktu spalování plynu, kontrola všech spojů, armatur, ventilů a funkčních částí plynoinstalace, kontrola povinného označení funkčních prvků, regulátorů, ventilů a ovladačů. Výsledným produktem je revizní zpráva, kterou je povinen provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti plynového zařízení.

Předmětem servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho údržba a kontrola technického stavu. Výsledným produktem je potvrzení o provedené servisní prohlídce, které obdrži provozovatel plynového spotřebiče – doklad vyžadovaný například v případě pojistné události, spojené s požárem objektu, anebo při stížnosti sousedů na obtěžování kouřovými zplodinami z komínu.

Servisní prohlídky plynových spotřebičů

Zajišťujeme periodické revize plynových zařízení

Výrobci plynových spotřebičů, mezi které patří zejména plynové kotle, plynové sporáky, plynové trouby a plynové přímotopy, podmiňují záruku na vyrobená zařízení zajištěním jejich pravidelných servisních prohlídek autorizovaným servisním technikem.

Lhůty servisních prohlídek jsou téměř bez výjimky stanoveny 1x ročně. I po vypršení záruky na plynový spotřebič je v zájmu provozovatele zajišťovat pravidelné návštěvy servisního technika minimálně 1x za rok (obvykle před zahájením topné sezóny anebo před ní).

Pravidelné servisní prohlídky plynových kotlů, sporáků, trub a přímotopů nejsou stanoveny zákonem nebo vyhláškou, avšak v případě, kdy dojde k pojistné události v důsledku požáru, vyžadují pojišťovny téměř vždy předložení důkazu o odborně zajištěné údržbě plynových spotřebičů. Bez dokladu o pravidelných servisních prohlídkách plynových zařízení se nezavinění pojistné události pojištěným těžko prokazuje.


Zajišťujeme revize plynu servisní prohlídky všech plynových zařízení

Naši plynoinstalatéři zajišťují vstupní, periodické i mimořádné revize všech plynových zařízení :Kontroly plynu

 • Výchozí a provozní revize domovních plynovodů – revize domovních a objektových plynovodů
 • Výchozí a provozní revize terénních plynovodů – revize obecních plynovodů a plynových zařízení
 • Revize objektů před připojením k plynoměrům – revize všech objektů určených k vytápění plynem
 • Servisní prohlídky plynových kotlů – periodické a havarijní servisní prohlídky a údržba kotlů na plyn
 • Servisní prohlídky plynových sporáků – revize plynových kuchyňských zařízení k přípravě jídel
 • Servisní prohlídky plynových trub – revize plynových zařízení k pečení a ohřevu jídel
 • Servisní prohlídky plynových ohřívačů vody – revize všech zařízení určených k ohřevu TUV plynem
 • Servisní prohlídky dalších plynových spotřebičů – revize spotřebičů založených na spotřebě zemního plynu

  Kontaktujte nás …

Poptávka / objednávka na : TELEFON ON-LINE POPTÁVKA
 Potřebuji dohodnout

 • Výchozí revizi plynu
 • Provozní revizi plynu
 • Kontrolu plyn. zařízení
 • Servisní prohlídku plynového spotřebiče (kotel, přímotop, sporák …)

Telefonická poptávka na revize plynu - tel. 840840600

Online poptávka na revize plynu

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na revize plynového zařízení nebo servisní prohlídku plynového spotřebiče

Nezávazná poptávka na revize plynu a plynových zařízení

Poptávka zdarma na revize plynu


Proč revize plynu právě od nás

Instalatér Ekomplex

 1. Naši revizní technici procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, znalostí norem a zákonných předpisů.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oboru revize plynu a plynových zařízení v celé ČR a SR.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich revizních techniků.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši revizní technici procházejí pravidelně školeními z oblasti revizí plynových zařízení, bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen revizních prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy revizních prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové měřicí postupy a měřicí přístroje a zavádíme je do revizních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Revize plynu a servisní prohlídky plynových spotřebičů provádíme v celé ČR

Naši plynaři a revizní technici plynových zařízení zajišťují ve spolupráci se servisními techniky v oboru plyn revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů kdekoli v České republice. Zajišťujeme servisní prohlídky plynových spotřebičů a revize plynových zařízení v jednotlivých bytech i velkých průmyslových nebo veřejných objektech. Náš tým revizních a servisních techniků je schopen pružně reagovat na termíny revizí plynoinstalací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Klikněte na region, v němž potřebujete revize plynu nebo servisní prohlídku …

Díky dobrému pokrytí České republiky našimi revizními techniky Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme revize plynovodů a plynových spotřebičů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku revize plynových zařízení

Žádost o nabídku na revize plynu


Naši revizní technici a servisní technici plynových zařízení v ČR

 
Centrální dispečink Revizní technici a servisní technici pro regiony
Revize plynu Praha
Oblastní revizní centrum Praha a Středočeský kraj :
Revize plynu Ostrava
Oblastní revizní centrum Ostrava a Moravskoslezský kraj :
Revize plynu Brno
Oblastní revizní centrum Brno a Jihomoravský kraj :
Revize plynu Plzeň
Oblastní revizní centrum Plzeň a Plzeňský kraj :
Revize plynu Liberec
Oblastní revizní centrum Liberec a Liberecký kraj :
Revize plynu Olomouc
Oblastní revizní centrum Olomouc a Olomoucký kraj :
Revize plynu Ústí nad Labem
Oblastní revizní centrum Ústí nad Labem a Ústecký kraj :
Revize plynu Pardubice
Oblastní revizní centrum Pardubice a Pardubický kraj :
Revize plynu Hradec Králové
Oblastní revizní centrum Hradec Králové a Královéhradecký kraj :
Revize plynu České Budějovice
Oblastní revizní centrum České Budějovice a Jihočeský kraj :
Revize plynu Zlín
Oblastní revizní centrum Zlín a Zlínský kraj :
Revize plynu Jihlava
Oblastní revizní centrum Jihlava a Kraj Vysočina :
Revize plynu Karlovy Vary
Oblastní revizní centrum Karlovy Vary a Karlovarský kraj :
print